Aanvraag co-creatie

Wanneer een school het proces van De Cultuur Loper heeft doorlopen en in gesprek raakt met een culturele partner over het activiteitenoverzicht, kan het zijn dat er een vraag ligt waarbij een project of activiteit aangepast of nieuw ontwikkeld dient te worden. Op dat moment kan de school (of meerdere scholen) samen met een partner (of meerdere partners) uit het culturele veld een aanvraag doen voor een co-creatie.

Gegevens school

Gegevens culturele partner

Aanvraag Co-Creatie

Wat is de vraag van de school?
Wat gaan jullie doen? Wie is de doelgroep? Wat is het verwachte resultaat?

Welke doelen wil de school bereiken? Hoe worden deze doelen duurzaam/verankerd binnen de school?
Welke doelen wil de culturele partner bereiken? Is er een samenwerkingsdoel?

Welke doelen bereiken de leerlingen in de Co-Creatie?

In huis (de leerling als maker), met de culturele omgeving (de leerling als deelnemer) of uit de grote wereld (de leerling als publiek)
Voor meer informatie klik hier.

Het creërend vermogen (de leerling kan op eigen wijze vormgeven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en kennis), het onderzoekend vermogen (de leerling kan vanuit een vraag zichzelf en zijn omgeving leren kennen) of het reflecterend vermogen (de leerling kan terugkijken op eigen ervaringen, deze interpreteren en er betekenis aan geven)
Voor meer informatie klik hier.

Rol directie school, ICC’er, team, culturele partner.

Wij zijn akkoord met de voorwaarden

Lees hier de voorwaarden.

VOORWAARDEN TOT AANVRAAG CO-CREATIE

  • De aanvraag tot co-creatie voldoet aan de richtlijnen die gesteld worden aan Cultuureducatie met Kwaliteit door de overheid.
  • De aanvraag tot co-creatie past bij de richtlijnen van Pit Cultuurwijzer en daarmee binnen de richtlijnen van De Cultuur Loper.
  • Het eindresultaat van de co-creatie dient direct inzetbaar te zijn in de lespraktijk.
  • De deelnemers verplichten zich tot het delen van ervaringen, resultaten en voortgang van de co-creatie met scholen en het culturele veld in Parkstad.
  • Het resultaat is een duurzaam project / product dat regionaal en landelijk ter beschikbaar wordt gesteld. Dit gebeurt binnen de middelen van Pit Cultuurwijzer.
  • De co-creatie is afgerond als het project/ de activiteit heeft plaatsgevonden, de evaluatie met een intermediair is besproken en er een evaluatieformulier is ingevuld.
  • De intermediair van Pit Cultuurwijzer denkt mee, vergelijkt het idee met bestaande projecten en producten uit het land en begeleidt het proces. Bij een co-creatie ligt de verantwoordelijkheid voor het eindproduct zowel bij de school als bij de culturele partner.
  • De aanvrager draagt er zorg voor dat alle deelnemers voldoende tijd en ruimte hebben om in de ontwikkeling van de co-creatie te investeren.
  • De klankbordgroep beoordeeld de aanvraag en brengt een advies uit.
  • Voor een aanvraag co-creatie is een bedrag van maximaal €2.500,- beschikbaar. Het toegekende bedrag wordt vastgesteld door de klankbordgroep en de projectleider.