ICC cursus

Nog geen gecertificeerde icc'er op jouw school? Of kan de icc'er versterking gebruiken?

DOEN! organiseert in schooljaar 2019-2020 een icc-cursus voor nieuwe interne cultuurcoördinatoren in het primair onderwijs in Midden-Limburg*!
*Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert

De cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) leidt leerkrachten of basisschooldirecteuren op tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs. De cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden.

De cursus cultuurcoördinator is een erkende opleiding en gevalideerd door het lerarenregister. Je kunt de cursus opvoeren als professionaliseringsactiviteit voor 50 registeruren (RU). 


INHOUD

De icc-cursus is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school, het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator. De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten en een afsluiting waarbij de certificaten worden uitgereikt.

De cursus bevat de volgende onderdelen:

  • Visie op cultuureducatie
  • Huidige stand van zaken
  • Samenwerking
  • Rol en taken van de icc’er
  • Inzoomen op creativiteit
  • Culturele competenties
  • Draagvlak team
  • Co-creatie
  • Voorwaarden voor cultuureducatie op school

DATA & TIJDEN
8 bijeenkomsten
Woensdagmiddag
14:00u-17:00u

 

22 JANUARI 2020 |  Visie op cultuureducatie

In deze bijeenkomst gaan we aan de slag om een visie op cultuureducatie te formuleren die past bij de context van de school waar de icc’ers werken. De bijeenkomst bestaat uit een aantal activiteiten waarin ingrediënten worden aangedragen om een visie te formuleren. Op basis van de verzameling gegevens kan iedere icc’er een visie formuleren die past bij zijn/haar schoolconcept. De kern van de visie wordt gevormd door een antwoord op de vraag: Wat kan cultuur bijdragen aan de manier waarop wij op onze school naar onderwijs kijken?

 

5 FEBRUARI 2020  |  Stand van zaken

In deze bijeenkomst verzamelen we materiaal om in beeld te brengen wat de stand van zaken op dit moment is op de scholen waar de icc’ers werken. Welke rol speelt cultuur nu op de school. In deze bijeenkomst komen ook actuele zaken als Cultuur in de Spiegel, doorgaande leerlijnen, portfolio en scenario’s cultuureducatie aan bod.

 

11 MAART 2020  |  Samenwerken

In deze bijeenkomst wordt gewerkt aan het onderwerp samenwerken. Zowel interne samenwerking en draagvlak als samenwerking met externen komt aan de orde. Daarbij maken we een analyse van de huidige stand van zaken m.b.t. samenwerken. In het verlengde van de geformuleerde visie beschrijven we de gewenste manier van samenwerken. Om verschil tussen de actuele stand van zaken en de gewenste situatie m.b.t. samenwerking te overbruggen ontwikkelen we een stappenplan voor de komende jaren.

 

25 MAART 2020  | Rol en taken van de icc’er

In deze bijeenkomst zoomen we in op de rol en taken van de icc’er. Welke rol speelt de icc’er op dit moment en wat zou een gewenste situatie zijn als we kijken naar de geformuleerde visie. Ook hier leidt een stappenplan tot beleid om van de huidige naar de gewenste situatie te komen.

 

8 APRIL 2020  |  Inzoomen op creativiteit

Deze bijeenkomst wordt gebruikt om nadrukkelijk aandacht te besteden aan creativiteit en onderwijs. Wat bedoelen we als we de term ‘creativiteit’ hanteren? Wat zijn de kenmerken van een creatief proces en hoe kun je die kenmerken didactisch vertalen? Wat zijn de kenmerken van creatief gedrag? De bijeenkomst leidt tot een aantal concrete werkmodellen die verwerkt kunnen worden in het beleidsplan.

 

22 APRIL 2020  |  Hoe vertel ik het mijn collega’s?

We starten deze bijeenkomst met een reflectie op de presentaties die de deelnemers hebben gegeven van hun plannen aan hun teams. In deze bijeenkomst gaan we vervolgens aan het werk om manieren te onderzoeken om draagvlak te creëren bij je collega’s en om je beleidsplan op zo’n manier te vertalen dat je je collega’s enthousiast kan maken voor cultuureducatie. Een tweede deel van de bijeenkomst wordt besteed aan het schrijven en bewerken van het beleidsplan.

 

20 MEI 2020  |  Voorwaarden en restvragen

De laatste bijeenkomst wordt ingegaan op voorwaarden als financieren, ruimte en faciliteiten. Daarnaast is er ruimte om restvragen die de deelnemers formuleren, aan de orde te stellen.

 

3 JUNI 2020  |  CERTIFICERING!

In deze bijeenkomst presenteren de deelnemers hun beleidsplannen en worden de certificaten officieel uitgereikt.


PRAKTISCH

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende culturele locatie in Midden-Limburg. Naast de contacturen moet rekening worden gehouden met uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ca. 50 uur.

 

De DEELNAME IS GRATIS voor de scholen in Midden-Limburg* 
DOEN! financiert deze cursus uit de middelen van Cultuureducatie met Kwaliteit. 

*Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert