Subsidieregelingen Fonds voor Cultuurparticipatie voor het onderwijs op een rij

Vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn diverse subsidieregelingen voor het onderwijs beschikbaar. Begin maart zijn weer twee nieuwe regelingen opengesteld. De veelheid aan mogelijkheden ontneemt soms het zicht op wat er precies mogelijk is, voor wie en hoe deze regelingen zich tot elkaar verhouden. In bijgaand overzicht hopen we wat helderheid te verschaffen.

De regelingen voor cultuureducatie zijn onder te verdelen in drie grote programma’s: ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en ‘MeeR MuZieK iN De KLaS’ - elk weer onder te verdelen zijn in deelregelingen - en de regeling ‘Versterking cultuureducatie in vmbo, vso en praktijkonderwijs’.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

  • Matchingsregeling CmK (40 miljoen): gericht op het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs, met een beperkte uitrol naar het voortgezet onderwijs en/of de buitenschoolse cultuureducatie. In de provincie Noord-Brabant krijgt dit vorm door het traject De Cultuur Loper, met een financiering via een gemeente die deelneemt aan de regeling. De aanpak is gericht op het verankeren van doorgaande leerlijnen in het curriculum, het versterken van de deskundigheid van leerkrachten en cultuuraanbieders en het versterken van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving.
  • Regeling Mediakunst en Erfgoededucatie Primair Onderwijs (3 miljoen): heeft als doel projecten te ondersteunen gericht op mediakunst en/of erfgoededucatie, waarmee de culturele ontwikkeling van leerlingen wordt bevorderd en die als voorbeeld dienen voor andere culturele instellingen en basisscholen.

 

Meer muziek in de klas

Deze regelingen overlappen beide deels het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, omdat het ook hier om de kwaliteitsverbetering op school gaat, maar dan specifiek gericht op het muziekonderwijs. De beide regelingen zijn onder voorwaarden te combineren. 

  • Regeling Impuls Muziekonderwijs Primair Onderwijs (16,75 miljoen): doel is de duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair onderwijs. Hierbij gaat het om het vergroten van de handelingsbekwaamheid van mensen die voor de klas staan, het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd in alle leerjaren en het verbinden van het binnenschoolse aanbod muziekeducatie met het buitenschoolse.
  • Regeling Professionalisering Muziekonderwijs Pabo (4,5 miljoen): de regeling is gericht op ondersteuning van projecten die het duurzaam verankeren van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo’s stimuleren. Daarbij wordt samen met een conservatorium gewerkt aan het vergroten van de handelingsbekwaamheid van toekomstige leerkrachten.

 

Regeling versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs (5,8 miljoen)

De regeling kent een looptijd van minimaal 2 en maximaal 3 schooljaren in 2018 – 2020. Doel is het versterken en verankeren van cultuureducatie in het curriculum op scholen voor vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs ten dienste van de culturele ontwikkeling van de leerling. Het project dient te worden uitgevoerd in co-creatie met een culturele instelling.

 

Bron: Fonds voor Cultuurparticipatie

Subsidieregelingen Fonds voor Cultuurparticipatie voor het onderwijs op een rij