Subsidie prestatiebox PO naar € 11,87 per leerling in 2018-2019

Bovenop de lumpsum (voor personeel en materialen) is er voor basisscholen jaarlijks geld via de zogenaamde prestatiebox. Scholen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken voor cultuureducatie, maar ook voor taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Voor het schooljaar 2018-2019 krijgen scholen een bedrag van € 11,87 per leerling voor cultuureducatie. (Dit was € 11,78 in schooljaar 2017-2018, € 11,64 in schooljaar 2016-2017 en € 11,50 in schooljaar 2015-2016). 

Doel

Algemeen doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. 

 

Subsidieaanvraag

De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag. In november wordt 32,3% uitbetaald, en in maart 67,7%.

 

Verantwoording besteding

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden: aan cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en/of professionalisering van leraren en schoolleiders. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

 

Tip voor icc'ers

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan.

Je vindt hier meer informatie over de regeling: De Prestatiebox en de lumpsum bij OCW

Subsidie prestatiebox PO naar € 11,87 per leerling in 2018-2019